Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

TAI LIEU THAM KHAO MON LUAT TO TUNG DAN SU

T ÀI LIỆU NGHIÊN CỨU MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
1.1. Sách
- Tập Bài giảng Luật Tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật TPHCM
- Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà nội, Nxb Tư pháp, Hà Nội năm 2007.
- Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2007.
- Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2004.
- Kỹ năng hành nghề luật sư, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2001.
- Sổ tay thẩm phán, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà nội năm 2001.
1.2. Văn bản pháp luật
- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
- Bộ Luật Tố tụng dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004.
- Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005.
- Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005.
- Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003.
- Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, năm 2000.
- Luật Thương mại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004.
- Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002.
- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.
- Luật Trọng tài thương mại
- Pháp lệnh án phí, lê phí
- Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
- Nghị quyết số 01/2005/NQ- HĐTP ngày 31/3/2005 của HĐTPTATC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS.
- NQ 02/2005/NQ- HĐTP ngày 27/4/2005 của HĐTPTATC hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của BLTTDS.
- Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Chứng minh và chứng cứ”.
- Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm”.
- Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 4/8/2006 của HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm”.
- Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2004.
- Kỹ năng hành nghề luật sư, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội năm 2001.
- Sổ tay thẩm phán, Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Nxb CAND, Hà nội năm 2001.
1.3. Các tài liệu khác
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Những luận cứ khoa học của việc đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án ở Việt Nam”, Bộ tư pháp, Hà Nội năm 2002.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự”, Toà án nhân dân tối cao, Hà Nội năm 1996.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những quan điểm cơ bản của việc xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự”, Viện nhà nước và pháp luật, Hà Nội năm 2002.
- Bộ Luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hoà Pháp, Nxb CTQG, Hà Nội năm 1998.
- Bộ Luật Tố tụng dân sự của Cộng hoà liên bang Nga, Nxb Tư pháp, Hà Nội năm 2005.
- Bộ Luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, bản dịch tiếng Việt, Hà Nội năm 2002.
- Những vấn đề cơ bản của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004, Nxb Tư pháp, năm 2004.
- Nguyễn Văn Tiến (2010), “Thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân đối với các vụ việc kinh doanh, thương mại theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TPHCM
- Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Trường Đại học Luật Hà nội, Nxb CAND, năm 1999.
- Kỷ yếu hội thảo pháp luật tố tụng dân sự Việt - Nhật, năm 1999.
- Kỷ yếu hội thảo pháp luật tố tụng dân sự, Nhà pháp luật Việt- Pháp, Hà Nội năm 1999, 2000 và 2001.
- Kỷ yếu dự án VIE/ 95/ 017 về Luật Tố tụng dân sự, Toà án nhân dân tối cao, Hà nội năm 2001.
- Đặc san chuyên đề về Bộ luật Tố tụng dân sự, Tạp chí Toà án nhân dân tối cao, Hà Nội tháng 8/ 2004.
- Đặc san chuyên đề về Bộ luật Tố tụng dân sự, Tạp chí Luật học, Hà Nội tháng 6/ 2004.
- Các bài viết về Luật Tố tụng dân sự trên Tạp chí Luật học năm 2005, 2006 và 2007, 2008, 2009, 2010.
- Các bài viết về Luật Tố tụng dân sự trên Tạp chí Nhà nước và pháp luật năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
- Các bài viết về Luật Tố tụng dân sự trên Tạp chí Toà án năm 2005, 2006 và 2007, 2008, 2009, 2010.
- Các bài viết về Luật Tố tụng dân sự trên Tạp chí kiểm sát năm 2005, 2006 và 2007, 2008, 2009, 2010.
9.3. Trang Web
- Http://www.Luatvietnam.com.vn
- Http://www.Vietlaw.gov.vn
- http://www.vietnamlawjournal.com.vn
- http://www.nclp.gov.vn
- http://westlaw.com
- http://chinhphu.vn
- Sự tham gia của VKSND trong TTDS và những vấn đề đặt ra cho việc sửa đổi BLTTDS (Nguyễn Hoài Phương _ Kỳ II số 12/2009).
- Những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự, Kiều Trang, Số 22 tháng 11/2009, TCKS
- “Cần phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động của Viện kiểm sát các cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự”. Trong: tạp chí Kiểm sát số 21 (tháng 11/2009).
- “Nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự”. Trong: tạp chí Kiểm sát số 5 (tháng 3/2009), tác giả: Võ Huy Triết.
- Vài ý kiến về thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam đối với các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài (Th.s Nguyễn Hồng Nam _ Số 07/2009).
- Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Tòa án theo BLTTDS 2004 (Vũ Hồng Vân _ Số 02/2008).
- Thực tiễn TTDS rối trong xác định tranh chấp kinh doanh (02/04/2010) Thẩm phán Quách Hữu Thái; Báo pháp luật TPHCM.
- Thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn (Điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự) (Hồng Việt, 14/03/2008); Website Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Phan Vũ Ngọc Quang, Vai trò của VKSND trong TTDS, TCKS số tháng 4/2005, tr.14- 16.
Th.s Nguyễn Việt Cường, người tham gia tố tụng, TCTA số 8/2005, tr.14. – tr.20.
- PGS.TS. Nguyễn Thái Phúc, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong BLTTDS, TCNN và PL số 10/2005, tr. 41-48.
- Hoàng Thu Yến, Người đại diện và người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong TTDS, TCNN và PL số 5/2006, tr. 46-49.
- Th.s Nguyễn Minh Hằng, Đại diện theo ủy quyền – từ pháp luật nội dung đến TTDS, NCLP số 5/2005, tr. 55-60.
- Lê Văn Luật, vấn đề người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí của họ trong VALH, TCTA số 13/2006, tr.30.

- Đặc san chuyên đề về Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Toà án nhân dân tối cao tháng 8/ 2004, tr. 18 – tr.26.
- Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, TS Lê Thị Hà, Hà nội 2005
- PGS.TS Nguyễn Thái Phúc (2005), “ Những chức năng cơ bản trong tố tụng dân sự” Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 12.
- Th. Sỹ Đồng Thị Kim Thoa (2006), “Một số vấn đề về xác định thẩm quyền của Tòa án trong tư pháp quốc tế”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (số 6).
- TS Đào Văn Hội (2004) « Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay » Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội.
- Dự án VIE/95/017 (2000), “Tăng cường năng lực xét xử tại Việt Nam, Về pháp luật tố tụng dân sự”, NXB Văn hóa dân tộc-Tòa án nhân dân tối cao.
Đương sự và việc xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự, http://luatviet.net/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dan-su/2009/8250/Duong-su-va-viec-xac-dinh-tu-cach-cua-duong-su-trong.aspx
- Cần có văn bản hướng dẫn rõ quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự / Nguyễn Ngọc Kiện /Kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Số 21 tháng11/2009, tr.35 – 37
- TS Nguyễn Văn Tiến (2008), “Đường lối xử lý và hậu quả những trường hợp không thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”, Nhà nước và Pháp luật, (7).
- TS Nguyễn Văn Tiến (2008), “Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân đối với vụ việc hôn nhân và gia đình”, Khoa học pháp lý,
- Điêu Ngọc Tuấn, Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại TAND theo thủ tục TTDS, TCTA số 14/2005, tr. 4-10.
- TS Phan Chí Hiếu, Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh theo BLTTDS và các ván đề đặt ra trong thực tiễn thi hành, TCNN và PL số 6/2005, tr.43.
- Nguyễn Quang Tuyến, Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án, TCTA số 14/2004, tr.11-12.
- Trần Quang Huy, Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án, TCTA số 17/2004, tr.11-14.
- Trần Văn Tuân, Phân biệt thẩm quyền của TAND và UBND trong việc giải quyết việc xin xác nhận cha mẹ, TCTA số 22/2004, tr.24-26.
- Nguyễn Thị Vân Anh, Thẩm quyền giải quyết tranh chấp công ty của Tòa án, TCTa số 4/2007, tr.31-34
- Phạm Công Bảy, áp dụng một số quy định của BLTTDS trong giải quyết các vụ án lao động, TCTA số 14/2005, tr. 18-25.
- Viên Thế Giang, Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định BLTTDS, TCNN và PL số 12/2005, tr.49-51.
- Th.s Trần Đình Khánh, Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại và lao động theo BLTTDS năm 2004, TCKS số 1/2005, tr. 26 -29.
- Tưởng Bằng Lương, Một số vấn đề trong giải quyết các tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, TCTA số 4/2004, tr. 2-8.
- Th.s Vũ Thị Hồng Vân, Về mở rộng thẩm quyền của Tòa án cấp huyện trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo BLTTDS, TCKS số 1/2006, tr. 37-39.
- TS. Trần Văn Trung, Một số vấn đề đặt ra khi thực hiện thẩm quyền mới của Tòa án cấp huyện theo quy định của BLTTDS, TCKS số 14/2006, tr. 30-32.
- Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự, kinh tế, TCKS số 3/2006, tr39-41.
- Trần Anh Tuấn, Nhập, tách VADS – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, TCTA số 3/2005, tr.14-16.
- Trần Anh Tuấn, Vấn đề nhập, tách các yêu cầu trong vụ việc dân sự và cơ chế chuyển hóa giữa các việc dân sự, vụ án dân sự, TCTA số 18/2006, tr. 10.
- Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, TS Lê Thị Hà, Hà nội 2005
- Phương Thảo: Về án phí trong trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện tại cấp phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 269 BLTTDS. Tạp chí TAND. Số 3/2006.
- Lê Văn Luận: Về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí của họ trong vụ án ly hôn. Tạp chí TAND. Số 13/2006, tr 30.
- Một số khó khăn, vướng mắc qua thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS về giám định, chi phí giám định, định giá, án phí cùng một số kiến nghị. TS Phạm Minh Tuyên. TCTAND kỳ 1 tháng 8/2008 tr25
- TS. Hoàng Ngọc Thỉnh. Chứng cứ và chứng minh trong TTDS. Tạp chí luật học năm 2004. Đặc san góp ý Dự thảo BLTTDS.
- Nguyễn Công Bình. Các quy định về chứng minh trong TTDS. Tạp chí luật học năm 2005. Đặc san về BLTTDS.
- Bùi Thị Huyền. Thời hạn cung cấp chứng cứ của đương sự. Tạp chí luật học số 1/2002.
- Dương Quốc Thành. Chứng cứ và chứng minh trong TTDS. Tạp chí TAND, số 1/2004.
- Nguyễn Minh Hằng. Tập quán – Nguồn luật hay nguồn chứng cứ. Tạp chí TAND, số 5/2004.
- Tưởng Duy Lượng. Một vài suy nghĩ về vấn đề chứng cứ và chứng minh được quy định trong Bộ luật TTDS, Tạp chí Toà án nhân dân, Số 10/2004 và số tháng 11/2004.
- Ban biên tập Tạp chí TAND. áp dụng khoản 2 Điều 92 BLTTDS, số 13/2006, tr.33.
- Trần Văn Trung. Vấn đề chứng cứ và chứng minh trong BLTTDS. Tạp chí Kiểm sát số 12/2004,tr.16.
- Nguyễn Văn Khuê. Một số ý kiến xung quanh vấn đề chứng cứ. Tạp chí Kiểm sát số 10/2004, tr.16
- Bàn về khái niệm chứng cứ trong luật TTDS Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát, Số 01/2005.
- Một số ý kiến về thu thập, phân tích và sử dụng chứng cứ trong vụ án dân sự bị khiếu nại, Tạp chí kiểm sát số 5 tháng 3/2005.
- Bàn về chế định chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự - Phạm Thái Quý – Tạp chí Dân chủ và pháp luật của Bộ Tư pháp, số12/2008, tr. 18 – 23
- Vài ý kiến về nguồn chứng cứ theo Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân quận 6, 26/06/2008, http://luatviet.net/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dan-su/2009/8071/Vai-y-kien-ve-nguon-chung-cu-theo-quy-dinh-cua-Bo.aspx
- Đinh Văn Thanh: Vai trò của Luật sư trong điều kiện mở rộng tranh tụng, Thông tin khoa học pháp lý số 2/2004
- Tưởng Duy Lượng: Chứng cứ và chứng minh-sự thay đổi nhận thức trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, Đặc san Nghề luật số 10-2005
- Phạm Hữu Nghị: Về quyền định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 12/2000
- Nguyễn Minh Hằng (2009): Hoạt động chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, NXB Chính trị- Hành chính
- Bàn về quyền khởi kiện của người đại diện hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự - Tào Thị Huệ - trích Tạp chí Toà án nhân dân của Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2010, tr. 14 - 16, 48.
- Bàn về vượt quá phạm vi khởi kiện. Hoàng Tuấn Trọng. TC TAND kỳ 2 tháng 12/2008. Số 24 . Tr 28
- Quyền khởi kiện và xác định tư cách tham gia tố tụng. TS Trần Anh Tuấn- TC TAND- kỳ 1 tháng 12/2008- số 23- tr 12.
- Bảo vệ quyền và lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo pháp luật TTDSVN (Th.s Trần Phương Thảo _ Số 01/2009), TCTA
- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về Kinh doanh thương mại tại Tòa án những vấn đề đặt ra cho việc hoàn thiện BLTTDS, Nguyễn Thị Hoài Phương, 03( 263) /2010, TCNNPL
- Hòa giải dân sự, LS. Võ Thành Vị, http://luatviet.net/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dan-su/2009/8080/Hoa-giai-dan-su.aspx
- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dân áp dụng pháp luật tố tụng dân sự- Viện khoa học xét xử năm1996
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện một số chế định cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam”, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2001 (Từ trang 169 đến trang 189)
- Bàn về chế định “Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án” trong BLTTDS (Phạm Quốc Huy _ Kỳ II số 10/2008).
- “Về quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm dân sự của Viện kiểm sát”, Tạp chí luật học số 11/2009, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà.
- Giới thiệu quyết định giám đốc thẩm, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11 tháng 6 năm 2004, trang 43 ;
- Đọc Đinh Văn Quế : Vấn đề giám đốc thẩm về dân sự trong vụ án hình sự, Tạp chí tòa án nhân dân số 9 tháng 5 năm 2005 ;
- Đọc Lê Kim Quế : Một số vấn đề giám đốc thẩm hình sự, Tạp chớ tũa ỏn nhõn dõn số14, trang 2 năm 2006 ;
- Đọc Nguyến Quang Lộc : Thẩm quyền của hội đồng xét xử giám đốc thẩm khi hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực theo pháp luật tố tụng- Những vấn đề cần tháo gỡ, Tạp chí tòa án nhân dân số 21, trang 20 năm 2006 ;
- Đặc san chuyên đề về Bộ luật tố tụng dân sự, Tạp chí Toà án nhân dân tối cao tháng 8/ 2004.
- Tính công khai của phiên tòa Giám đốc thẩm dân sự (Mai Dương Ngọc _ Số 11-06/2009).
- Vai trò của chế định Giám dốc thẩm trong Tố tụng Dân sự, Mai Ngọc Dương, 07(255) /2009.
- Giám đốc thẩm - "Xét" chứ không "xử" Nguyễn Thị Phượng - Trung tâm Luật So sánh, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 21/07/2009, TCNCLP điện tử.
- Đào Xuân Tiến : Về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong bộ luật tố tụng dân sự”. Trong: tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2/2009
- Đào Xuân Tiến: Đảm bảo sự vô tư, khách quan của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm về dân sự. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 8/ 2008.
- Tính công khai của phiên tòa giám đốc thẩm dân sự, tác giả: Ths. Mai Ngọc Dương, tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử, http://luatviet.net/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dan-su/2009/8125/Tinh-cong-khai-cua-phien-toa-giam-doc-tham-dan-su.aspx
- Nguyễn Trung Tín : Các điều kiện không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài trong BLTTDS Tạp chí Tòa án nhân dân số số 15 tháng 8 ;
Tưởng Duy Luợng : Một số quy định chung về giải quyết việc dân sự, Tạp chí Tòa án nhân dân Số 6 tháng 3 năm 2005, trang 2 ;
- Tưởng Duy Luợng : Một số quy định chung về giải quyết việc dân sự, Tạp chí Tòa án nhân dân các bài viết trên tạp chí TAND năm 2005 số 11 tháng 6, trang 5
- Nguyễn Văn Dũng : Về việc giải quyết từ chối nuôi con nuôitheo khoản 5 Điều 28 BLTTDS
- Lê Thu Hà : Những điểm mới trong thuận tình ly hôn Tạp chí Tòa án nhân dân số 15 trang 18;
- Nguyễn Phương Lan : Cần hoàn thiện những vấn đề về việc chấm dứt nuôi con nuôi và hủy việc nuôi con nuôi Tạp chí Tòa án nhân dân số 24 thỏng 12;
- Nguyễn Trung Tín : Các điều kiện không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài trong BLTTDS Tạp chí Tòa án nhân dân số số 15 tháng 8 ;
- Lê Thu Hà : Thủ tục giải quyết việc dân sự theo quy định của BLTTDS, Tạp chí Tòa án nhân dân số 12 trang 13 năm 2006, … ;
- Bùi Thị Huyền, Tạp chí dân chủ và pháp luật sô 6 năm 2005,
- Vương Hồng Quảng : Từ thực tiễn giải quyết việc yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, xét thấy cần phải quy định bổ xung căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi, Tạp chí TAND số 12 trang 5 năm 2006 ;
- Trương Thị Hoa : Cần sửa đổi quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con, tạp chí TAND năm 2004 số 6, trang 9.
- Những điểm khác biệt giữa thủ tục giải quyết việc dân sự và thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quyết định của BLTTDS (TS Bùi Thị Huyền _ Số 08/2008).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét